การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = People's participation in the development of one Tambon one product in Wang Noi district, Ayutthaya province /

ผู้แต่ง
นิภาพร เฉลยชนม์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1