ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาอค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี = Tambon Administration Organization Council Member's Comprehension of The Election of Provincial Administration Organization Council Member And Chief Executive : A Cast Study of Chonburi Province /

ผู้แต่ง
นิติศักดิ์ อัศวะศิริจินดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1