ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = People's Opinion on The Role of Tambon Administration Organization in Educational Management : A Case Study Of Raikhing Tambon Administration Organization, Samphran District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
กฤษดา แช่มสาคร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ก284ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด) 136 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.