การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านในตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ = Changing the way of life of people : A case study of the villages in Kung Kao sub-district, Thakanto district, Kalasin province /

ผู้แต่ง
ศิรินทร์รัตน์ โคตรสาขา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1