การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ = An analytical study of the educational philosophy as found in curriculum of royal police cadet academy /

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ จันทร์รวม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1