ศึกษาวิธีการพัฒนาเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = A study of the application of the seven principles of Sappusisadhamma in Theravada Buddhism to the development of Thai youths /

ผู้แต่ง
พัฒนประสิทธิ์ โกวะประดิษฐ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1