การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตามแนวพุทธธรรม = Planning and managing government service budget according to Buddhadhamma

ผู้แต่ง
ลักขณา สท้านไตรภพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1