ประสิทธิผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ในผู้ป่วยติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด = The Emotional Quotient Development Effectiveness Through Cultivation of Mindfulness for Drug Abusers in The System Enforce to Treat /

ผู้แต่ง
กัญญา ภู่ระหงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1