ประสิทธิผลของการดำเนินการของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด = The Effectiveness of The Temple's Performance As A Centre For the Drug Addicts' Rehabilitation /

ผู้แต่ง
เพ็ญศรี หงษ์พานิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1