พุทธธรรมเพื่อการเยียวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Buddhadhamma for Mental Reliefe of Terminal Patients /

ผู้แต่ง
ประพันธ์ สหพัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1