การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม = An Application of Buddhist Philosophy in The Non-Commissioned Police Officers' Performance, The Provincial Police Training School 7, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
สำเภา วอนยิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1