ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศาลจังหวัดสงขลา = People's Satisfaction Towards Registers Service And Appurtenance of Songkhla Province Court /

ผู้แต่ง
ปรารภ เทพรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1