ปัญหาการบริการด้านทะเบียบราษฎรในสำนักทะเบียนเชียงใหม่ = Problems in The Birth Record Services in The Chaing Mai Birth Record Office /

ผู้แต่ง
มณีรัตน์ จั่นพลอย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1