บทบาทของผู้นำชุมชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Role of Community Leaders in Building The Vigorous Community : A Case Study of Tambon Dong Khrang Noi, Kaset Wisai District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
บุญร่วม กิ่งเกตุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1