ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธา = People's satisfaction towards service in public disaster prevention and relief : A case study of Lamtasao Tambon municipality, Wang Noi district, Phranakorn Sri Ayutthaya province /

ผู้แต่ง
น้ำทิพย์ แย้มจำนัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1