ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ = People' S Satsfaction Towards Infra-Structure Policy of Sinpun Sub-District Administrative Organization, Khoa Phanom District, Krabi Province /

ผู้แต่ง
นรงศักดิ์ หนูอุดม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 น214ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 193 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.