ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจตามทัศนะของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting morale and incentives according to the attitudes of non-commissioned police, Phuping Rajaniwet police station, Mueang district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
เต็มศิริ ยาสมุทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1