ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = People's understanding on Sangha's Buddhist propagation role : A case study of Mueang district, Maehongson province /

ผู้แต่ง
พระสุขพร สุเมธี (กอแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1