การปกครองในสถาบันครอบครัวตามหลักคำสอนเรื่องจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = Administration in the Family Institution Based on Ethical Teachings in Busshist Philosophies

ผู้แต่ง
พระธงไชย อภิวฑฺฒโน (แสงจันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1