ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Opinions on AdMinistration in Thawat Buri Administration Organization, Thawat Buri District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระณันธศักดิ์ ปภาโส (เงินนาม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1