การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An analytical study of principles of good governance in Tharavada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระพรมมา ชาคโร (เครือสีดา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1