บทบาทของพระราชธรรมโสภณในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด = The Roles of Phrarajadhammasophon in Governing the Order of Buddhist Monks in Roe Et Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอชิรวิชญานันท์ อริยเมธิโก (ทิพย์มณี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552