การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Student Guardians' Participation in Providing Education At Roi Et Provincial Municipality's Wat Srathong School, Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จิรพรรณ เกลาเกลี้ยง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1