การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = School Principals' Tablet Computer Literacy Preparedness to Upgrade Educational Qualities in Roe-Et Elementary Educational Service Office 2 /

ผู้แต่ง
นันทวิชญ์ จุนทวิเทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1