ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยโสธร จังหวัดยโสธร = Problems of participation in administration per-school child centre, local administration, Mueang district, Yasothon province /

ผู้แต่ง
นุษรา โสมาบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1