คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = Desirable characteristics of student to parents' opinion, Ban Du Thung Kham Bon school, Tambon Du Thung, Mueang district, Yasaothon province /

ผู้แต่ง
ฐิติรัตน์ สุขหนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1