การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร = Development Programmed Learning of Learning Foreign Language For Students on Highers, Rajaprachanukroh 28 School, Khamkhuean Kaew District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ฐิตินันท์ ทันพรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1