นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช้แค่คิดเอา /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2