พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ, 2554