คู่มือปฏิบัติอานาปานสติภาวนา = A Handbook For Thepractice of Anapanasati Bhavana

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับ 3 ภาษา