ไตรลักษณ์ : อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 พ349ต 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร [ม.ป.พ.], 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12
Physical description
214 หน้า ; 24 ซม.