ไตรลักษณ์ : อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร [ม.ป.พ.], 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12