การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2546