รู้ไว้เสริมปัญญาและพัฒนาคน /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ355ร 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
59 หน้า ; 22 ซม.