อธิบายหลักธรรมตามหมวด จาก นวโกวาท /

ผู้แต่ง
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2551