ลัทธินิกายความเป็นมาแห่งพระศาสนา หินยาน-มหายาน เซ็นและวิธีทำซาเซ็น การพัฒนาจิตด้วยปริศนาธรรมแบบธ์ยาน /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,