พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ : การใช้พุทธธรรมในการทำธุรกิจ บทสนทนาระหว่าง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กับนายลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4