อธิบายธรรมในนวโกวาท : คู่มือสอนพระใหม่ /

ผู้แต่ง
พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 พ-อ 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12
Physical description
111 หน้า ; 23 ซม.