ปัญญานิพนธ์ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร ทิพย์มณฑา) /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สามลดา, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2