นำเที่ยวในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31802 พ415น 2527
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2527
Physical description
153 หน้า ; 24 ซม.