นำเที่ยวในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2527