การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพโดยผู้บริการสุขภาพของสถานีอนามัยจังหวัดกาฬสินธุ์ = The Dissemination of Health Information By Health Care Providers of Health Centers, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
วุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1