การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา = Professional Development of Librarians under the Offical Vocational Education Commission /

ผู้แต่ง
สุธีรา วงศ์พุฒิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1