นาฏดุริยางคศิลป์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์ : ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 7 /

Corporate Author
กรมศิลปากร กองการสังคีต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1