พระมหาสมณนิยมในการบริหารการคณะสงฆ์ ประมวลจากพระมหาสมณศาสน

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1