พระมหาสมณนิยมในการบริหารการคณะสงฆ์ ประมวลจากพระมหาสมณศาสน

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3186 ส245พ 2533
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
180 หน้า ; 23 ซม.