รายงานการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 /

ผู้แต่ง
บุญศรี พรหมมาพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1