พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 พ829พ 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12
Physical description
706 หน้า ; 27 ซม.