ธรรมปาฏิโมกข์ เล่มที่ 1 : คำบรรยายเรื่อง ตัวกู-ของกู เป็นพิเศษ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1