ตัวกู ของกู ฉบับสมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1