พระธรรมเทศนา 57 กัณฑ์ /

ผู้แต่ง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1