ประวัติ วัดและโบราณสถาน /

ผู้แต่ง
พระเทพวราจารณ์ (แบน กิตฺติสาโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1