มหาวงศ์สังเขป

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1